Calendar

 Fall 2021 IM Sports Schedule

Soccer Season // Sept. 7th - Sept. 27th // IM Fields 

Dodgeball Tournament // Oct. 13th // Rec Center

3V3 Basketball Tournament // Oct. 14th // Rec Center

Pre Season Flag Football Tournament // Oct. 20th - 21st // IM Fields

Flag Football Season // Oct. 25th - Nov. 18th // IM Fields 

Intramural Schedule 2021

Soccer 

 Soccer Photos

Flag Football

 Slide Flag Football 1

Basketball

 Basketball Photo

Dodgeball

Dodgeball photo