Shana Yorkey Portrait

Shana Yorkey

Chief Budget Officer


    229.333.5710

    smyorkey@valdosta.edu

    University Center, Entrance #5